Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

Vallás-e a Szcientológia?

„Az én nézõpontomból ­ lévén teológus és filozófus, aki a Szcientológia vallást annak írásaiban és gyakorlataiban egyaránt tanulmányoztam ­ határozottan meg tudom erõsíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás.”

- Urbano Alonso Galan
professzor

Az én nézõpontomból ­ lévén teológus és filozófus, aki a Szcientológia vallást annak írásaiban és gyakorlataiban egyaránt tanulmányoztam ­ határozottan meg tudom erõsíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás.

Amit a Szcientológia vallás hiteinek és gyakorlatainak vizsgálatakor fellelhetünk, az a hitek komplex tömege által egyesített, a végtelent, a szentet keresõ, és az embert az istenivel megfelelõ kapcsolatba helyezni törekvõ személyek közössége.

Egyetlen vallás sem létezhet e tényezõ nélkül, amelyet a szellemi valóság felé irányuló specifikus viselkedés jellemez. Úgy látszik, hogy a Szcientológia kifejezetten a túlélés és az üdvözülés ténye körül forog, mely fogalmakról Xavier Zubiri világosan kifejtette, hogy elválaszthatatlan tantételek akármelyik vallás gyakorlatában. Az Istennel való társulás vagy annak elmaradása semmiképpen sem változtatja meg e tapasztalás valóságát. Ez az eset nem áll fenn a Szcientológiánál, mert a szcientológusok megerõsítik az Isten és a végtelen keresését a nyolcadik dinamikájukban, bár nem magasztalják õt. Valójában az egyik vádpont, amely leginkább elkülöníti az iszlámot a katolicizmustól, az, hogy az utóbbi ­ amint a muzulmánok mondják ­ a folytonos reformjai után is hagyja magát a bálványimádás által sodorni.

A Szcientológia gyökerei (a buddhizmus és a Védák) már rámutatnak arra, hogy az ember csak önmaga teljes ismeretén keresztül kezdheti megismerni és szeretni Istent.

Mivel a vallás egyetemes impulzus, amint azt az ökumenikusok állítják, az embernek nem szabad elfelejtenie, hogy magának a katolicizmusnak is a formálódás hosszú szakaszán, továbbá a válságok és reformok folyamatos történelmén kellett keresztülmennie, mire végre elfogadták azt a „végleges formát”, amelyet ma ismerünk. A zsidó vallás és a buddhizmus hasonló szakaszokon haladt keresztül, és ez sokkal hoszszabb idõtartamot vett igénybe, mint az a néhány év, amely alatt a Szcientológiának teljesen szervezett formába és külsõbe kellett formálnia magát.

A Szcientológia világos szembenállása a pszichológia és a pszichiátria azon „tudományos” tantételeivel, amelyek tagadják az ember jóságát ­ amit a Szcientológia hangoztat ­, még inkább megszabadítja ezt a vallást mindenféle zavartól. A Szcientológia az embernek csak a szellemi lényegét, a veleszületett jóságát, a halhatatlanságát és mint végsõ célt, a végtelenségnek a keresését értékeli. Az újdonság itt az, hogy a Szcientológia vallást az alapítója olyan ismeretek és gyakorlatok halmazaként alakította ki, amelyek az embert e célok felé irányítják. Ennek a „terápiára” vagy „gyógyításra” tett kísérletekkel való összetévesztése a gyengén dokumentált vélemények felületességének tulajdonítható.

Csak egy teljes és jóhiszemû vallás erõsítheti meg és tarthatja fenn ezeket a feltevéseket, miközben egy sor hitelvet, tantételt, gyakorlatot, rítust, struktúrát és célt teremt meg a lélek üdvözülése céljából. A valláson kívül ez más területnek nem lehet része, és a Szcientológia vallás.

„... habozás nélkül kijelenthetem, hogy a Szcientológia Egyház hiteles, komoly vallást alkot. Rendelkezik a világon ismert vallások lényeges ismérveivel”

- Dr. Frank K. Flinn

Dr. Frank K. Flinn vallástudományi docens a Washington Egyetemen, az USA-ban, 1962 óta vizsgálja az újonnan alakuló vallásokat. Korábban, a Harvard Teológiai Iskola végzettjeként haladó szintû vallásos tanulmányokat folytatott, és Kanadában, az Ontario városbeli Windsor Egyetemen a Vallástudományi Tanszék vezetõ profeszszora volt.

„... habozás nélkül kijelenthetem, hogy a Szcientológia Egyház hiteles, komoly vallást alkot. Rendelkezik a világon ismert vallások lényeges ismérveivel:

1) jól definiált hiedelemrendszer,
2) mely vallási gyakorlatokhoz vezet (pozitív és negatív magatartási normák, vallási rítusok és ceremóniák, aktusok és szertartások), és
3) amely a hívõk tömegét azonosítható vallási közösségbe tömöríti, mely jól elkülöníthetõ az egyéb vallási közösségektõl.”

[...]

„Hubbard úrnak a Dianetikával és Szcientológiával foglalkozó mûvei alkotják a Szcientológia Egyház szent iratait. Ezen mûvek jelentõs része a szcientológusok által auditálásnak nevezett technológiáról szólnak; valamint arról, hogy hogyan lehet megszervezni és szolgáltatni az auditálási eljárást és az auditorok képzését. Már maga az a tény, hogy L. Ron Hubbard mûvei ilyen mértékben az auditálásra és a képzésre összpontosítanak, meggyõzhet bármely vallástudóst, hogy a Szcientológia Egyházban ezek a vallási tevékenység és a hitgyakorlás legfõbb formái.”

„Mint összehasonlító vallástudós, habozás nélkül kimondhatom, hogy az auditálás és képzés alkotja a Szcientológia hitrendszerébõl fakadó fõ vallásgyakorlati formát. Másodszor, azok a helyek, ahol a hívõket auditálásban és képzésben részesítik, azok egyértelmûen a Szcientológia imaházai.”

Alejandro Frigerio, az Argentín Katolikus Egyetem Szociológia tanszékének docense, a posztgraduális képzés területén dolgozik. 1982 óta széles körben publikált cikkeket a vallás témájáról Argentína, Brazília és az Egyesült Államok tudományos folyóirataiban.

A Szcientológia kézikönyve azokat a mindenki számára könnyen megtanulható Szcientológia alapmódszereket tartalmazza, amelyek segíthetnek megnövelni hatékonyságát és az élet különbözõ területein jelentkezõ problémáinak megoldására irányuló képességét. A könyv az élet 19 területét öleli fel, mint például: gyermeknevelés, hatékony tanulási módszer, munkahelyi problémák kezelése, drogoktól való megszabadulás, segítség betegségek és sérülések esetén. A könyv egyes témakörei önálló füzetekben kiadva külön-külön is elérhetõek.
Vegye meg a könyvet vagy a füzeteket, és használja önmaga és a környezete életének jobbá tételére.

A könyvet az alábbi címen lehet megrendelni : Szcientológia Egyház Budapest, 1399 Bp., Pf. 701/215., de személyesen is megvásárolható a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 5. I./5. szám alatt.

Ára: 19000 Ft (a füzeteké egyenként 700 Ft)

„A Szcientológia szolgáltatások arra törekednek, hogy az egyént egy olyan szintre emeljék, ahol képes lesz elrendezni saját életének tényezõit és meg tudja oldani a problémáit. A Szcientológia szerint az élet feszültségei arra késztetik az egyént, hogy figyelmét az anyagi világ felé fordítsa, és ezáltal csökken a tudatossága a saját szellemi természetét és a környezetét illetõen. A tudatosság csökkenése azzal jár, hogy egyre több probléma jön létre, például nehézségek a másokkal való kapcsolatokban, szenvedés, betegség és boldogtalanság. A Szcientológiának az a célja, hogy visszafordítsa az önismeret és öntudat szintjének csökkenését, és felébressze az egyént, növelje a tudatosságát, a szabadságát, rehabilitálja a tisztességre és cselekvésre való eredendõ képességét. Azok az egyének, akik tudatosabbak, éberebbek, nagyobb megértésre képesek, jobban tudják kezelni az életük dolgait. A Szcientológia auditálása és tanítása révén az emberek felismerhetik, hogy az élet valami értékes dolog, és képessé válnak arra, hogy elégedettségben és harmóniában éljenek másokkal.

A Szcientológia azt hirdeti, hogy a gyakorlatain és tanításain keresztül az ember megszabadulhat az olyan fajta szenvedéstõl, mint az irracionális félelmek..., nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá, energikusabbá válhat, javulhat a kommunikációs képessége, ezáltal rendbe hozhatja, újjáélesztheti kapcsolatát másokkal, elérheti céljait, megszabadulhat kétségeitõl és gátlásaitól, bizonyosságot és bizalmat szerezhet önmagával kapcsolatban, átélheti a valódi örömet, és pontosan megértheti, hogyan érje el a boldogságot.”

[...]

„Megfigyelhetõ tehát, hogy mint a legtöbb vallási intézmény, a Szcientológia Egyház is úgy véli, hogy hitelveinek terjesztése, a szertartásaiban való részvétel, a végsõ valóság közvetlen átélése és fõ tantételeinek ismerete hatással lesznek hívei mindennapi életére. Ezek a következmények magukban foglalják a saját életük kezelésére irányuló képesség fejlõdését, képességeik tökéletesedését, továbbá a nagyobb hajlandóságukat és képességüket mások megsegítésére.

Összegzésképpen megjegyezhetõ, hogy a Szcientológia Egyház elvárja, hogy hívei vallásos személyek legyenek abban az értelemben, amelyet a vallás analitikai definíciói kölcsönöznek e kifejezésnek: keretet szolgáltat arra, hogy a hívei osztozhassanak a fõ tantételeiben, és úgy véli, hogy azok, akik ebben részt vesznek, közvetlen tapasztalást szereznek a végsõ valóságról, információkat kapnak hitük elveirõl, és a mindennapi életükben megtapasztalhatják ezek következményét. Ennélfogva a vallás analitikai definíciói szerint a Szcientológia Egyház egy vallási intézményt alkot, mivel a híveivel szemben támasztott várakozások annak felelnek meg, amit az ilyen intézmények a vallásos egyénektõl elvárnak.”

[Lábjegyzet]

Az „auditálásban” a Szcientológia lelkész ­ az „auditor” ­ a Szcientológia vallás alapigazságait alkalmazza a hívõre abból a célból, hogy rehabilitálják az emberi szellemet. Ezt azért végzik, hogy segítsék a személynek megvizsgálni a saját létezését, és növelni a képességét, hogy szembenézzen azzal, ki is õ és hol is van. Az „auditálás” és az „auditor” kifejezések a latin „audire” ­ meghallgatni ­ szóból erednek.


Elõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.