Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dialog eller konfrontation
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

Vad är Scientologi?

Ett utdrag ur den nya bokenVad är Scientologi?      För att besvara det snabbt växande intresset från allmänheten om att få veta “Vad är Scientologi?”, har Scientologikyrkan under det sista årtiondet arbetat hårt för att göra information om religionen vida tillgänglig - genom böcker, filmer, broschyrer, föredrag och informativa annonskampanjer.

     För de svenskar som är intresserade av att själva ta reda på vad Scientologi är finns nu den mest omfattande och auktoritativa informationskällan om ämnet tillgänglig, för första gången på svenska - den helt nya utgåvan av boken med den passande titeln Vad är Scientologi?

     Vad som följer är introduktionen till den nya boken. Fler kapitel ur boken kommer att tryckas i kommande utgåvor av Freedom i syfte att ge våra läsare svar på deras frågor om Scientologi.

Söndagsbetraktelserna fokuserar på tillämpningen i vardagslivet av olika grundsatser inom Scientologi.


T
rots nitton-hundratalets stormflod av teknologiska framsteg är vår civilisation i stort behov av hjälp. Sedan atomålderns början har två generationer människor vuxit upp i skuggan av ett hot: den definitiva möjligheten att allt liv på jorden kan utsläckas genom att någon helt enkelt trycker på en knapp. Detta är en av orsakerna till att livet på vår jord har tagit sig många underliga vändningar. Skolbarn tvingas ta lugnande medel för att göras mer lättkontrollerade; nästan hälften av inkomsterna går till att betala skatt, och bildningsnivån i samhället är på ständig nedgång. Genom massmedias manipulation styrs hela befolkningar - vad de skall tycka, vad de skall tro på eller vilken inställning de skall ha. Sådan är den värld som skulle möta en människa från sekelskiftet som förflyttats till vår tid - och nog skulle han finna vår tillvaro underlig.

     I en värld som är så materialistiskt inriktad som denna och så totalt blind för människans andliga behov, är det inte lätt att leva ett målmedvetet, lyckligt och värdigt liv. En halvtimmes promenad genom vilket stadsområde som helst räcker för att övertyga praktiskt taget var och en om att livet borde kunna te sig ljusare.

     Vilket leder fram till en relevant fråga: Vad är Scientologi?

     Scientologi är en tillämpad religiös filosofi. Scientologin, den snabbast växande religionen på jorden, har på mindre än ett halvt århundrade blivit en fast etablerad rörelse som aktivt verkar för att förändra världen till det bättre. Scientologin innehåller ett exakt system av axiom, lagar och tekniker. Allt detta är resultatet av grundlig forskning och fungerar bevisligen. Följaktligen skänker Scientologin individen förmågan att dramatiskt förbättra inte bara sina egna livsvillkor, utan också tillstånd och förhållanden i sin omvärld.

...........................

Scientologin har på mindre än ett halvt århundrade blivit en fast etablerad rörelse som aktivt verkar för att förändra världen till det bättre.
...........................
     Kort sagt: Scientologin fungerar.

     Detta är skälet till att miljontals människor världen över använder dess principer i sina dagliga liv och att allt fler finner Scientologin vara tillämplig på dem själva, deras familjer, arbets- och föreningsliv, länder och hela vår civilisation.

     Genom denna bok kommer du att få lära dig om Scientologin, dess principer, historiska bakgrund och organisationer, vad den gör för att förbättra livet i en problemfylld värld och om den anmärkningsvärde man som utforskade och utvecklade Scientologin - den amerikanske filosofen och humanitets-förkämpen L. Ron Hubbard.

     I grunden handlar Scientologin om den enskilda människan. Dess mål är att befria individen genom att skänka honom tillräcklig insikt om sig själv och sitt eget liv, så att han kan förbättra förhållanden varhelst han finner detta nödvändigt och på de sätt som han anser lämpligast.

Den superkänsliga Hubbard Elektrometern upptäcker även mycket små förändringar i en persons andliga till stånd och fungerar som en vägvisare i Scientologins andliga rådgivning – auditering.

     Scientologin är ett system som fungerar. Bevis härpå kan ses i miljontals scientologers liv och i de positiva insatser de gör. Folk förbättrar sina liv genom Scientologin. Scientologer kan intyga att de, oavsett bakgrund och sysselsättning, har blivit mer framgångsrika i sina relationer till andra, i sitt familjeliv och i sitt arbete. De lever aktiva, ansvarsfulla liv i samhället. Hos många leder engagemanget i Scientologin även till ett ökat socialt medvetande, vilket yttrar sig som ett meningsfullt bidrag till olika medmänskliga och samhällsförbättrande verksamheter. Genom hundratals olika sociala program hjälper scientologer behövande och mindre lyckligt lottade människor överallt i världen. Scientologin innehåller effektiva lösningar på samhällets mest tyngande problem, såsom drogmissbruket, kriminaliteten, undervisningssituationen i skolorna och den allt lägre moralen bland människor.

     Scientologer använder inte droger. I länder världen över visar de vägen när det gäller effektiva åtgärder för att hjälpa människor att bli drogfria. Scientologer har även hjälpt miljontals sämre lottade barn att avsevärt förbättra sin läskunnighet, sitt ordförråd och sin förståelse. De har också gjort mycket stora insatser i kampen för mänskliga rättigheter.

     Scientologin är inte auktoritär till sin natur. Här finns ingen påtvingad tro. Det är i Scientologin snarare en maxim att enbart det är sant, som man själv finner vara sant. Scientologin är en väg till självständigt tänkande - en upptäcktsfärd där man finner sig själv.

     För att Vad är Scientologi? skulle komma så många människor som möjligt till gagn, baserades dess uppläggning på antagandet att läsaren inte är särskilt insatt i ämnet. Följaktligen är det bäst att läsa kapitlen i den ordning de kommer, eftersom mer avancerade begrepp bygger på information som ges i tidigare kapitel. Det främsta syftet var att skapa en bok som till fullo besvarar frågan “Vad är Scientologi?”. Miljontals ord har skrivits om ämnet Scientologi, och i denna bok presenteras grunderna. Fotografier, diagram och kurvor illustrerar många viktiga punkter.

Studier av Scientologins grundsatser är en viktig del i en persons väg mot ökad andlig medvetenhet.

     Boken ger en allmän översikt av Scientologin. Sålunda är den en användbar referensbok, både för dem som har specifika frågor i ämnet och, genom dess valda texter av L. Ron Hubbard, även för dem som helt enkelt vill veta mer om hans filosofi och principer.

     Religionen Scientologi omfattar ett växande internationellt nätverk av kyrkor, missioner och grupper. Liksom alla stora rörelser som förespråkat reformer har Scientologin heller inte undsluppit kontroverser och har i många länder ådragit sig massmedias uppmärksamhet. Vad är Scientologi? utreder och förklarar detta förhållande och ger även en historisk överblick över Scientologi-kyrkans sammandrabbningar med olika egen intressen och kapital-intressen. Mycket av den felaktiga information som har spridits för att försöka hindra Scientologins framåtskridande rättas till här.

     Scientologin är en dynamisk och växande religion. Sedan den här boken trycktes första gången 1992, har religionen vuxit och spridits till allt fler länder, städer och samhällen runtom i världen, och fortsätter att göra det. Snart kommer de kapitel i denna bok som beskriver Scientologins samhällsinflytande att behöva utökas. Grundprinciperna samt den nytta och behållning som Scientologin kan ge kommer dock inte att förändras. Om denna bok lyckas med uppgiften att besvara den i bokens titel ställda frågan, kommer den att ha uppnått syftet med sin utgivning.

     En civilisation utan sinnes-sjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder - dessa är målen i Scientologin.

     På mindre än femtio år har Scientologin gjort ett outplånligt intryck på denna civilisation. Den är här för gott.

     Hur har allt detta kunnat hända på så kort tid? Svaren står att finna i denna bok.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation