Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

Copyright och Sekretesslagen

“Långsiktig och heltäckande lösning behövs“I  Lagrådets beslut den 22 november betraktas behovet av skydd för Scientologi-skriftens copyright som ett brådskande ärende.

Man föreslår ett tillägg till grundlagen för att skapa en långsiktig och heltäckande lösning på copyrightfrågan.

Beslutets text återtrycks här för Freedoms läsare.

“Bakgrunden till de föreslagna lagändringarna sägs i lagråds-remissen vara att det förekommer att rätten att ta del av allmänna handlingar används för att mot upphovsmannens vilja framställa exemplar av och sprida upphovsrättsligt skyddade verk till allmänheten. Att handlingsoffentligheten kan användas på det sättet kan naturligtvis medföra stor skada för upphovsmannen. Syftet med förslaget är att åstadkomma ett erforderligt skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som kommit in till en myndighet.

Frågan är dock om den lösning som valts på enklast möjliga sätt ger ett effektivt skydd.

De föreslagna bestämmelserna i 8 kap. 27 paragrafen sekretesslagen har en mycket komplicerad uppbyggnad, såväl rättstekniskt som språkligt. En rad förutsättningar uppställs av inte alldeles lättillämpad art. Av lagrådsremissen framgår att förutsättningarna är nödvändiga av två skäl. De skall dels motivera en placering av paragrafen i sekretesslagen, dels passa in på det konkreta fall som föranlett lagförslaget (fallet med “Scientologi-bibeln.)

Just paragrafens placering i sekretesslagen har medfört att det objekt som skall åtnjuta skydd anges som “uppgift i ett upphovsrättligt skyddat verk“. Här uppstår, åtminstone i fråga om uttryckssätt, en divergens mellan sekretss- och upphovsrätts-lagstiftningen. Medan det upphovsrättsliga skyddet avser verket som sådant, omfattar sekretesskyddet endast uppgifter i verket. Det kan dock på goda grunder antagas att någon saklig skillnad egentligen inte är åsyftad.

Vidare har verk ansetts kunna beredas skydd enligt den föreslagna paragrafen endast i ekonomiskt hänseende. Någon möjlighet att skapa skydd även för de ideella värdena har inte ansetts föreligga eftersom ett sådant skydd inte skulle kunna inordnas bland de intressen som enligt 2 kap. 2 paragraf tryckfrihetsförordningen kan läggas till grund för en begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar.

En tredje förutsättning, som passar in på fallet med “Scientologi-bibeln“, är att verket inte tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det kan ifrågasättas om en bestämmelse om sekretesskydd för verk endast skall avse icke offentliggjorda verk. En rättighetshavare kan också lida skada om ett redan offentliggjort verk lämnas in till en myndighet och därigenom blir en allmän handling, som inte omfattas av någon sekretessregel. Allmänheten kan då kostnadsfritt ta del av verket “på stället“. (2 kap. 12 paragraf tryckfrihetsförordningen), och om handlingen kopieras (2kap. 13§ tryckfrihetsförordningen) kommer det allmänna att få ersättning för kopieringen, men rättighetshavaren kommer att stå utan någon ersättning.

Fallet med “Scientologi-bibeln“ har fäst uppmärksamheten på en svag punkt i den svenska offentlighetslagstiftningen. Det visar att en person endast genom att lämna in ett verk till en myndighet utan annat syfte än att underminera någons upphovsrätt kan göra verket allmänt tillgängligt. Inlämnaren av verket behöver således inte ha för avsikt att påverka myndighetens handläggning av något ärende eller vidtagande av andra åtgärder. Myndigheten utnyttjas helt enkelt endast som en förvaringsplats för verket i fråga.

Att komma tillrätta med detta viktiga problem är knappast möjligt inom ramen för sekretesslagstiftningen. Det hänger istället samman med hur begreppet allmän handling definieras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Enligt kapitlets 11 paragraf första stycket räknas vissa handlingar inte som allmänna, om de lämnats in till eller upprättats hos en myndighet för ett visst angivet ändamål. I denna paragraf skulle som en särskild punkt i första stycket kunna läggas till orden “5. ett upphovsrättsligt skyddat verk som utan rättighetshavarens samtycke inlämnas till en myndighet för förvaring.“ Med en sådan enkel regel skulle konstruktionen “uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk“ kunna undvaras, de ideella värdena förknippade med verket skyddas och även offentliggjorda verk beredas skydd.

Genomförandet av förslaget i lagrådsremissen brådskar på grund av vissa omständigheter. Det kan därför inte komma ifråga att nu överväga en grundlagsändring. Lagrådet konstaterar att förslaget till följd av de begränsningar som 8 kap. 27 paragraf sekretesslagen kommer att innehålla har stöd i 2 kap. 2 paragraf tryckfrihetsförordningen och godtar de föreslagna lagändringarna som ett provisorium. Lagrådet finner det dock angeläget att en mera långsiktig och heltäckande lösning på problemet sökes.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation