Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

Vad är Scientologi?

Svar på frågor


Vad är Scientologi? Allmänheten har i ständigt ökande omfattning ställt frågan ‘vad är Scientologi?’. För att svara på frågan har Scientologi-kyrkan under det sista årtiondet gjort stora ansträngningar för att göra information om religionen vitt tillgänglig. Detta har gjorts genom böcker, filmer, broschyrer, föredrag och informationsfyllda annonskampanjer.

För de svenskar som själva vill ta reda på vad Scientologi är finns nu den mest omfattande och auktoritativa källan till information tillgänglig, och dessutom på svenska – den helt nya utgåvan av boken med den passande titeln Vad är Scientologi?.

Det följande är ett utdrag ur introduktionen till den nya boken. Kapitel ur boken kommer att återges i kommande nummer av Freedom för att våra läsare ska få svar på sina frågor om Scientologi.

Vad betyder ordet Scientologi?

Ordet Scientologi formulerat av L. Ron Hubbard, betyder “studiet av kunskap“ eller “kunskap om vetande“, från det latinska ordet scio som är “veta“ eller “särskilja“ och från det grekiska ordet logos som betyder “förnuftet självt“ eller “tanke riktad inåt“. Det betyder alltså studiet av visdom eller kunskap. Det betyder “att veta hur man vet“. Scientologi definieras vidare som läran om och handhavandet av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv.


Vad handlar Scientologin om?

Scientologin, utvecklad av L. Ron Hubbard, är en religion som innehåller en exakt väg som leder till en fullständig och säker förståelse av ens verkliga andliga natur och förhållandet till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det materiella universum, det andliga universum och det Högsta väsendet, eller oändligheten.

Scientologin riktar sig till anden – inte bara till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

Människan är en odödlig andlig varelse.

Hennes erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid.

Hennes förmågor är obegränsade, om än inte förverkligade i nuet.

Vidare anser Scientologin att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum.

Scientologi är inte en dogmatisk religion där man förväntas bekänna sig till något baserat på enbart tro. En individ upptäcker på egen hand att Scientologin fungerar, genom att tillämpa dess principer och observera eller uppleva resultaten.

Scientologins slutmål är sann andlig upplysning och frihet för individen.Scientologi är inte en dogmatisk religion i vilken det krävs att man tror på saker och ting. En individ kan själv upptäcka att Scientologi fungerar genom att tillämpa dess principer och observera eller erfara resultaten.

Hur började Scientologin?

L. Ron Hubbard påbörjade sina studier av sinnet och anden 1923, vilket resulterade i ett manuskript med titeln Excalibur år 1938. Det var i detta opublicerade verk som ordet “Scientologi“ förekom för första gången, för att beskriva vad L. Ron Hubbard kallade “läran om att veta hur man vet“. Han beslöt att inte ge ut boken och sade: “Excalibur innehöll ingen terapi av något slag utan var helt enkelt en diskussion om vad livet består av.“ Och tillade: “Jag bestämde mig för att gå vidare.“

Detta “Att gå vidare“ resulterade i Dianetik i avsikt att erbjuda en terapi som lätt skulle kunna användas av gemene man. Detta ledde i sin tur in i det mycket större området Scientologi. Således skrev han 1947 ett manuskript som detaljerat beskrev några av dessa upptäckter.

Det publicerades inte vid den tidpunkten, utan cirkulerade bland vänner, som kopierade det och skickade det vidare till andra personer. (Detta manuskript publicerades slutligen offentligt 1951 som Dianetics: The Original Thesis [Dianetik: Den ursprungliga tesen] och återutgavs senare som The dynamics of life [Livets dynamiska krafter].)

Medan kopior av manuskriptet cirkulerade, mottog L. Ron Hubbard en strid ström av brev från människor som ville ha mer information om hans nya ämne och fler tillämpningssätt. Han fann snart att han var fullt upptagen med att besvara brev och beslöt sig för att skriva en uttömmande handbok i ämnet.

Hans först publicerade artikel i ämnet, “Terra incognita: Sinnet“, förekom i vinter/vårnumret 1950 av Explorers Club Journal. Detta följdes av boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, som kom ut i maj samma år. Den blev en landsomfattande bestseller nästan över en natt. Under sensommaren läste folk över hela USA boken och organiserade dessutom egna grupper för att använda Dianetik-tekniken. Boken har sedan dess fortsatt att vara en bestseller. Nästan fyrtio år efter det att den gavs ut tog den sig åter upp på förstaplatsen på New York Times bestsellerlista, och den fortsätter att dyka upp på bestsellerlistor över hela världen.

Under loppet av tusentals timmar av Dianetik-vägledning, som gavs till tiotusentals människor över hela USA, blev det snabbt uppenbart att många som auditerade dessa procedurer kom i kontakt med händelser som tycktes ha inträffat i tidigare liv. Fastän vissa befattningshavare inom Dianetik-organisationerna försökte stoppa utforskningen av detta fenomen, vägrade L. Ron Hubbard att tillåta detta. I hans följande efterforskningar, varvid han ställde sig frågan: “Vem är det som tittar på dessa mentala bilder?“ (en fråga som lades fram som angelägen att lösa i Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, 1950), trodde L. Ron Hubbard att det måste vara någonting annat än sinnet självt. Han nådde slutsatsen att det var människans andliga jag som gjorde det. Slutligen fick han bestyrkt att han hade att göra med en individ som var en andlig varelse, som hade sin boning i en kropp och använde ett sinne, och att människan i grunden hade en andlig natur.

Det var denna upptäckt som hösten 1951 slöt cirkeln för L. Ron Hubbard och förde honom tillbaka till det bredare ämnet Scientologi och det som Dianetik hela tiden hade riktat sig till – anden. Det var då han offentligt tillkännagav Scientologin. Som han uttryckte det: “Jag upptäckte vad det var som tittade på bilderna, och beskrev det. Och fann att man från en mycket praktisk synpunkt kunde göra saker och ting med det här, som ingen någonsin hade gjort tidigare, och plötsligt befann jag mig inom religionens område ...“

År 1954 bildades den första Scientologikyrkan i Los Angeles av en grupp scientologer, och inom några få år hade kyrkor bildats över hela USA och runtom i världen.

Under åren som följde fullbordade L. Ron Hubbard sin forskning om människans andliga natur. Idag finns alla hans skrifter inom området tillgängliga för alla som vill studera Scientologi. Även om L. Ron Hubbärd lämnade sin kropp 1986 är han fortfarande med oss andligen, och den teknologi som han efterlämnade fortsätter att hjälpa människor runtom i världen att förverkliga sin andliga natur.

Är allt baserat på en enda mans arbete?

Även om Dianetik och Scientologi upptäcktes av L. Ron Hubbard, skrev han: “Ett erkännande riktas till femtiotusen års tänkande män, utan vilkas teorier och observationer det inte hade varit möjligt att skapa och framställa Dianetiken. Ett särskilt erkännande riktas till:

Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, Rene Descartes, Platon, James Clerk Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, kommendörkapten Joseph Thompson (läkare inom Förenta staternas flotta), William A. White, Voltaire, Will Durant, greve Alfred Korzybski och mina lärare i atomära och molekylära fenomen, matematik och humaniora, vid George Washington universitetet och Princeton.“

Varför kallas Scientologin en religion?

Scientologi uppfyller tveklöst alla de tre kriterier som i regel används av religionsforskare runt om i världen för att fastslå religiositet: 1) En tro på någon form av Yttersta verklighet, såsom den Högsta eller eviga sanningen som står över det som existerar här och nu i den världsliga tillvaron; 2) religiösa utövningar som inriktar sig på att förstå, uppnå eller kommunicera med denna Yttersta verklighet; och 3) en gemenskap av troende som tillsammans eftersträvar denna Yttersta verklighet.

Scientologins tro på en Yttersta verklighet som står över den materiella världen, inkluderar föreställningar om thetanen, den andliga världen (den sjunde dynamiken) och det Högsta väsendet (den åttonde dynamiken). Det andra kriteriet återfinns i Scientologins kyrkliga ceremonier, såsom dop, äktenskaps- och begravningstjänster, men framför allt i de religiösa auditerings- och utbildningstjänsterna, genom vilka scientologer ökar sin andliga medvetenhet om sig själva och uppnår en förståelse av den andliga världen, och ytterst, deras förhållande till det Högsta väsendet. Vad gäller det tredje kriteriet, så kan man finna en mycket livskraftig gemenskap av troende i varje Scientologi-kyrka så gott som när som helst under dagen.

Scientologin är således en religion i ordets mest traditionella betydelse. Scientologin hjälper människan att bli mer medveten om Gud, mer medveten om sin egen andliga natur och den andliga naturen hos människor i sin närhet. Scientologins skrifter anger att det finns en hel dynamik (drivkraft eller motivation hos livet) ägnad åt det Högsta väsendet (den åttonde dynamiken) och en annan dynamik som uteslutande har att göra med ens strävan efter andlig existens (den sjunde dynamiken). Erkännandet av dessa aspekter av livet är traditionellt utmärkande för religioner.

Scientologin har i likhet med alla större religioner en dröm om fred på jorden och befrielse för människan. Det nya med Scientologin är att den erbjuder en exakt väg för att uppnå andlig förbättring här och nu, och ett sätt att åstadkomma detta med fullständig visshet.

Ordet kyrka kommer från det grekiska kurios, som betyder “herre“, och från det indoeuropeiska kewe, “att vara stark“. Nutida innebörder av ordet inkluderar “en församling“, “andlig kraft till skillnad från världslig“ och “den prästerliga yrkeskåren, prästerskapet“.

Ordet kyrka används inte bara av kristna organisationer. Det fanns kyrkor tiotusen år innan det fanns kristna, och kristendomen själv var en revolt mot den etablerade kyrkan. I modernt språkbruk talar man t.ex. om den buddistiska eller muslimska kyrkan när man avser alla troende inom dessa religiösa läror.

En kyrka är helt enkelt en sammanslutning av människor som deltar i gemensamma religiösa aktiviteter; kyrka används också för att beteckna den byggnad där medlemmar av en religiös grupp samlas för att utöva sin religion och uppnå ökat andligt medvetande och välbefinnande.

På 1950-talet insåg scientologer att L. Ron Hubbards teknologi och dess resultat direkt handlade om att få människoanden fri och att ett högre andligt medvetande genomgående uppnåddes. För dem rådde det inte minsta tvekan om att det var en religiös utövning de ägnade sig åt. Man röstade därför tidigt på 1950-talet för att en kyrka skulle bildas, så att deras och andras andliga behov på detta sätt bättre kunde tillgodoses. Den första Scientologi-kyrkan bildades 1954.

Följaktligen är Scientologin en religion och bruket av ordet kyrka när man talar om Scientologin är korrekt.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation