Freedom Magazine השליחות שלנו

Freedom מחפש פתרונות לבעיות החברה ושופך עליהן אור.

Freedom מטפל בסוגיות ולא בפוליטיקה.

Freedom מרומם את שאיפת האדם. הוא מייצג דיווח מדויק ואחראי ומפרסם מידע שאינו זמין באף פרסום אחר.

Freedom הוא קולה של סיינטולוגיה.

Freedom מכיר בכך שגזענות, אפליה, דעות קדומות וחוסר סובלנות מטרידים את החברה ושאנשים מעריכים מערכות יחסים עם אחרים, אדיבות ויושר. המגזין מבטא את עמדתנו למען זכויות האדם, פתיחות, חופש דיבור וחופש דת, ומבין שעיתונאות אחראית והזרימה החופשית של מידע הם הכוח המניע של כל החברות הגדולות.

כאשר מידע אמיתי מסולף ומושחת על-ידי אנשים עם אג'נדה פנאטית, כאשר שקרים וזלזול מסכלים את חילופי הרעיונות דרך אמצעי התקשורת, הדמוקרטיה נמצאת בסכנה. זה מקשה על שליחותנו לפטור את הפלנטה מאי-שפיות, ממלחמה, מפשע ומשימוש בסמים. לפיכך, ל-Freedom יש תפקיד חיוני ככלב שמירה בשמירת יושרן של חדשות המדיה.

Freedom גם מעמיד באור הזרקורים את הפעילויות של סיינטולוגיה בנושאים של זכויות האדם, שיפור חברתי ועבודות התנדבותיות, ובכך מקדם את מטרתה של הגנה וקידום הזכויות של כולם.