Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
Zoek Contact Site Kaart Een uitgave van de Scientology kerk
 
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk, Home
Het laatste nieuws
VS edities
Internationale edities
Video's
Relevante sites
Uw mening
Abonneer Een uitgave van de Scientology kerk

Begrip van mensenrechten voor meer respect en veiligheid
Pagina    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Respecteer de geloofsovertuiging van anderen
Door L. Ron Hubbard

’De weg naar het geluk’ is een praktische gids voor een betere manier van leven. Als blijk van respect die hij had voor mensen van goede wil, ongeacht hun geloof, schreef L. Ron Hubbard deze morele code om door volwassnen en kinderen van alle godsdiensten gebruikt te worden. De code bevat 21 grondregels voor een succesvol leven in de wereld van vandaag. Grondregel 18 is hier voor een deel opgenomen, andere zullen in toekomstige edities van Freedom gepubliceerd worden.


Verdraagzaamheid is een goede basis voor het opbouwen van relaties tussen mensen. In de loop van de geschiedenis van de mensheid tot in onze tijd toe heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie (1) heel wat ellende en slachtpartijen teweeggebracht. Daaraan kun je zien dat acties die berusten op onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging zijn voor het voortbestaan.

Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het betekent dat het al gauw tot moeilijkheden leidt als je de geloofsovertuiging van een ander aanvalt of ondermijnt.

Al sinds de tijd van de oude Grieken redetwisten filosofen met elkaar over de aard van God, de mens en het universum. De meningen van autoriteiten(2) komen en gaan. De filosofieën die op dit moment in zwang zijn, “het mechanisme”(3) en “het materialisme”(4), gaan helemaal terug tot het oude Egypte en het oude Griekenland. Er wordt in beweerd dat alles materie is. De manier waarop zij de evolutie uitleggen, hoe mooi die ook moge klinken, ziet iets over het hoofd, namelijk dat die niet uitsluit dat er meer factoren in het spel kunnen zijn, factoren die misschien wel alleen maar gebruik maken van zoiets als de evolutie. Het mechanisme en het materialisme zijn tegenwoordig de “officiële” filosofieën; ze worden zelfs op school onderwezen. Ze hebben hun eigen fanatieke aanhangers, die de overtuigingen en religies van anderen aanvallen; het gevolg daarvan kan onverdraagzaamheid en strijd zijn.

Als het zelfs de knapste koppen al sinds de vijfde eeuw voor Christus of nog eerder niet gelukt is om het eens te worden over het onderwerp religie of anti-religie, moet het voor gewone mensen wel een strijdperk zijn waar je maar beter buiten kunt blijven.

In deze zee van strijd is er één helder principe naar voren gekomen: het recht te geloven wat je zelf verkiest.

“Geloof” en “levensbeschouwing” schikken zich niet noodzakelijkerwijs naar de logica; je kunt niet eens zeggen dat ze onlogisch zijn. Het zijn dingen die op een totaal ander vlak kunnen liggen.

Welk advies je een ander ook geeft op dit gebied, het is het veiligst als dat eenvoudig iemands recht benadrukt om te geloven wat hij zelf verkiest. Het staat iemand vrij om zijn eigen overtuiging zodanig naar voren te brengen dat anderen die accepteren. Maar hij neemt een risico als hij de overtuiging van anderen bekritiseert, en hij neemt een nog veel groter risico als hij anderen aanvalt en probeert te benadelen op grond van hun geloofsovertuiging.

De mensheid heeft sinds haar ontstaan veel troost en vreugde gevonden in haar religies. De wijze waarop de “mechanist” en de “materialist” van tegenwoordig hun leer verbreiden, lijkt zelfs veel op de manier van doen van de priesters van weleer.

Mensen die nergens in geloven, hebben een tamelijk triest leven. Je kunt ze misschien zelfs iets geven om in te geloven. Maar als iemand wel een geloofsovertuiging heeft, respecteer die dan.

De weg naar een gelukkig leven kan veranderen in een strijdperk als we de geloofsovertuiging van anderen niet respecteren.

L. Ron Hubbard signature
L. Ron Hubbard  


(1) religie: is een ander woord voor godsdienst; “religie” omvat ook levensovertuigingen waarbij God op een eigen wijze geïnterpreteerd wordt.
(2) een autoriteit: iemand die veel van iets afweet of van wie men denkt dat hij veel van iets afweet.
(3) het mechanisme: (in de betekenis die het hier heeft) het standpunt dat al het leven slechts bewegende materie is en volledig verklaard kan worden met de wetten van de natuurkunde. Het mechanisme werd tussen 460 en 370 v. Chr. naar voren gebracht door Leucippus en Democritus, die het wellicht hebben overgenomen uit de Egyptische mythologie. De voorstanders van deze filosofie waren van mening dat religie buiten beschouwing gelaten moest worden omdat ze religie niet konden herleiden tot wiskundige principes. Ze werden aangevallen door religieuze groeperingen en vielen op hun beurt de godsdiensten aan. Robert Boyle (1627 — 1691), natuurkundige, ontdekker van de naar hem genoemde wet, heeft de theorie van het mechanisme weerlegd met de vraag of de natuur wel of niet zo opgezet zou kunnen zijn dat bewegende materie er slechts een deel van uitmaakt.
(4) het materialisme: iedere theorie over het bovennatuurlijke die ervan uitgaat dat het universum alleen uit vaste voorwerpen bestaat, zoals stenen, zowel uitermate grote als minuscuul kleine. Die theorieën proberen het bestaan van geestelijke verschijnselen weg te redeneren door te verklaren dat deze teruggebracht kunnen worden tot natuurkundige en lichamelijke verschijnselen en bewegingen. Het materialisme is een idee dat teruggaat tot ver in de oudheid. Er bestaan over het bovennatuurlijke ook heel andere ideeën.


Vorige Volgende
 
Bovenkant van de pagina
 
Vorige | Woordenlijst | Inhoudsopgave | Volgende |
| Uw mening | Relevante sites | Boekhandel | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk |
Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk
© 2002 Internationale Scientology Kerk. Alle Rechten Voorbehouden. Voor informatie over handelsmerken.