Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dödsstöt mot Neddrogningsplan
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |  

Vad är Scientologi?

I SPETSEN FOR SOCIALA REFORMER

Ett utdrag ur den mycket omfattande boken Vad ar Scientologi?


För att svara på det snabbt växande kravet från allmänheten att få veta vad Scientologi är har Scientologi-kyrkan under det senaste årtiondet gjort stora ansträngningar att göra information om Scientologi tillgänglig. I varje nummer av Freedom publicerar vi ett kapitel eller utdrag från den mest omfattande sakliga referens som finns i ämnet, boken “Vad är Scientologi?”

Det följande är från ett kapitel som beskriver de omfattande sociala reformaktivititeter som är sponsrade, organiserade eller understödda av Scientologi-kyrkan eller dess medlemmar över hela världen - bland dem Kommittén för Mänskliga Rättigheter.


Scientologi-kyrkan etablerade KMR 1969. Idag är KMR en ledande röst som protesterar mot psykiatriska övergrepp och talar ut i media och andra publika sammanhang.

Scientologer som bryr sig tillräckligt mycket om vad som händer för att själva undersöka saken, har uppnått anmärkningsvärda resultat. De har övervunnit motståndet från mäktiga kapitalintressen och utsatt sig for personliga risker.

Lagar har stiftats, liv räddats, skadestånd utbetalats, brottslingar gripits och livsfarlig verksamhet har stoppats. Dessa ansträngningar har kort sagt resulterat i rättvisa, något som inte alltid är så vanligt i dagens värld.

Scientologer har i mycket konkret bemärkelse, dragit gränser. De har höjt sina röster i ett samstämmigt: “Nu får det vara nog!” Nog med slakt på oskyldiga, nog med förslavande av de svaga, nog med intolerans, nog med maktmissbruk.

Sådana uttalanden kan låta dramatiska, men bara för dem som är alltför rädda för att se, de som söker trygghet på jobbet eller i hemmets lugna vrå, eller för dem som, när de bevittnar ondska i kvällsnyheterna eller i städerna där de bor, säger: “Det angår inte oss.”

Detta kapitel kommer att visa att ondskan existerar runt omkring oss, lika säkert som våra egna skuggor följer oss vart vi går. Ondskan är människans gissel och kommer att så förbli, så länge som den “inte angår oss”. Vår tidsålder må vara aldrig så teknologiskt avancerad, och de råd som så frikostigt förmedlas i TV:s magasinprogram och i veckotidningarna må vara aldrig så “upplysta” - men det räcker inte.

Scientologer är i högsta grad medvetna om detta. Följaktligen har de tagit på sig uppgiften att slå vakt om människans frihet. Scientologins mission har nämligen att göra med andlig frihet vilket redan har nämnts och beskrivits i denna bok. Men liksom en fågel inte kan svinga sig upp i skyn när den kedjats fast vid marken, kan sann och varaktig andlig frihet inte existera så länge som någon enda människa bland oss styrs av tyranni och orättvisa.

En scientologs Hederskodex anger mycket klart: “Din integritet gentemot dig själv är viktigare än din kropp.” Och även om den, i egenskap av en etikkodex, inte kan påtvingas någon, är den en ledstjärna och ett ideal. För många scientologer är den mer än så - den är en realitet att leva efter Det är därför de är villiga att dra gränser att fortsätta även när man stöter på patrull och att genom handling visa att nu får det verkligen vara nog.

För att kunna fortsätta denna kamp har Scientologi-kyrkan och ansvarskännande scientologer grundat ett antal ideella organisationer, som t ex Citizens Commission on Human Rights, CCHR ( i Sverige KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter), och National Commission on Law Enforcement and Social Justice, NCLF (Kommittén för Brottsminskning och Social Rättvisa). De arbetar för att åstadkomma sociala reformer: KMR med psykiatriska övergrepp och KBSR med korruption och maktmissbruk hos myndigheter. För att snabbt och på bred front kunna förmedla resultaten av undersökningarna, inom dessa och andra områden, ger Scientologi-kyrkan ut en internationell tidskrift.

TIDSKRIFTEN FREEDOM

Sedan den började utkomma 1968 har tidskriften Freedom blivit allmänt erkänd som en av de viktigaste kanalerna för sociala reformer och mänskliga rättigheter. Ursprungligen gavs den ut i Storbritannien i form av en häftad nyhetstidning, men idag publiceras dess huvudutgåva av Church of Scientology International i Los Angeles, Kalifornien. Fram till 1998 har utgivningen utökats till fjorton länder och nio språk. Tidskriften Freedom finns nu också på Internet under adressen http://www.freedommag.org där man kan ta del av aktuella och äldre utgåvor på alla större språk.

.......................

Bedrägliga diagnoser som årligen också innefattar miljoner vuxna ­ är endast en av många psykiatriska övergrepp som KMR har avslöjat.
.......................
Chefer och ledare inom politik, offentlig sektor, affärsvärlden och media läser idag, i allt större utsträckning, Freedom, för dess reportage om väsentliga ämnesområden. Bland kända skribenter i Freedom märks amerikanska kongressledamöter, som publicerat artiklar om viktiga sociala angelägenheter. Strax innan valet 1996 skrev de fyra främsta presidentkandidaterna (inklusive Förenta staternas president) var sin artikel, där de presenterade sina åsikter om lösningar på narkotikaproblemet i Amerika.

Freedom är ett forum för slagkraftig undersökande journalistik och har åtagit sig reportage som andra media varit ovilliga att undersöka eller publicera. Allteftersom läsekretsen vuxit har även allmänhetens medvetenhet ökat inom områden som är i behov av sociala reformer. Freedom har tagit upp viktiga teman, som tvångsdrogning av skolbarn, myndigheters experiment med kemiska och biologiska stridsmedel och brutalitet inom psykiatrin.

Tidskriften Freedom är en prisbelönad publikation, som människor använder för att skaffa sig korrekta uppgifter i många olika typer av aktuella frågor, alltifrån korruption inom statsförvaltningar till fungerande lösningar på narkotikamissbruk, analfabetism och våldskriminalitet samt privatlivets helgd, egendomsskydd och yttrandefrihet på Internet.

År 1988 instiftades Freedoms “Human Rights Leadership Award”, (ung. “Ledarskapsutmärkelsen för mänskliga rättigheter”), så att det goda arbete som enskilda personer inom myndigheter, nyhetsmedia och andra samhällsområden uträttar för att stödja de mänskliga rättigheterna får den uppmärksamhet det förtjänar.

Dessa utmärkelser ges till personer som befinner sig i frontlinjen i kampen för yttrandefrihet, informationsfrihet, reformer inom statsförvalt ningar mentalvård, barns rättigheter, religionsfrihet och social rättvisa. Bland mottagarna märks den amerikanske senatorn Patrick Leahy, som är en förkämpe för yttrandefrihet, Paul McMasters, expert på “Första tillägget” till den amerikanska grundlagen, och Arthur A. Fletcher, före detta ordförande för den amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter.

Genom att ge utmärkelser till personer som förbättrar förhållandena i samhället stärker man de positiva bidragen till vår civilisation och mänsklighetens välbefinnande.

Det är Freedoms avsikt att de röster som höjs till förmån för mänskliga rättigheter och individens friheter ska växa sig allt starkare under kommande år. Detta är också den uppenbara trenden.

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Bland de regler och trosläror som förenar scientologer finns “En scientologs kodex”, som skrevs 1954 av L. Ron Hubbard. Den fjärde punkten i denna kodex är en punkt där personen ifråga lovar “att fördöma, och göra allt jag förmår för att göra slut på alla kränkningar av livet och mänskligheten”, följt av förpliktelsen “att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom området för psykisk hälsovård” och “att skapa en atmosfär av trygghet och säkerhet inom området för psykisk hälsovård genom att avskaffa de missförhållanden och den brutalitet som finns där”

Ända sedan Scientologi-kyrkan började sin verksamhet har dess anhängare varit starka motståndare mot de brutala behandlingsmetoder kriminella utövningar och brott mot de mänskliga rättigheterna som så ofta förekommer inom mentalvården.

1969 grundade Scientologi-kyrkan Citizens Commission on Human Rights. Den har blivit en effektiv kraft som verkar för förändring inom detta område. Organisationen är ideell och skattebefriad, och den undersöker och avslöjar brott mot mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att eliminera skadliga metoder inom mentalvården. 1998 har CCHR vuxit till att omfatta 128 avdelningar i 28 länder och har blivit en internationellt erkänd auktoritet inom området för reformering av mentalvården.

En rapport som en särskild rapportör 1986 inlämnade till FN:s kommission för mänskliga rättigheter hänvisar till de reformer som CCHR har åstadkommit inom mentalhälsovården. Den uppger: “CCHR har legat bakom många viktiga reformer Minst 30 lagförslag världen över som annars skulle ha inskränkt mentalpatienters rättigheter ännu mer eller som skulle ha givit psykiatrin makten att tvångsomhänderta minoritetsgrupper och individer har stoppats tack vare CCHRs åtgärder” År 1998 hade antalet stoppade lagförslag av denna typ - samt lagförslag som skyddar patienters rättigheter, tack vare CCHRs arbete - ökat till 100.

CCHR-avdelningar existerar i många olika länder och städer. De arbetar fritt inom sina respektive områden, men får samtidigt kraftigt stöd från CCHR Internationals kontor i Los Angeles. I sitt arbete med att stötta alla dessa kontor över hela världen är CCHR International ansvarigt för pågående forskning och analys, sammanställande av informations- och utbildningsskrifter skapande av PR-kampanjer och andra slags kampanjer, samordning av övervakning och reformaktiviteter inom lagstiftningsområdet och många andra verksamheter för att städa upp inom detta försummade område.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation