Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Vad är SCIENTOLOGI?

För att svara på det snabbt växande kravet från allmänheten att få veta vad Scientologi är har Scientologi-kyrkan under det senaste årtiondet gjort stora ansträngningar för att göra information om religionen tillgänglig genom böcker, filmer, broschyrer, föreläsningar och informativa annonskampanjer.

För svenskar som själva vill ta reda på vad Scientologi är, finns nu en ny mycket omfattande bok på svenska,
späckad med saklig information; den nya upplagan av “Vad är Scientologi?”.

Här följer ett stycke från den nya boken som förklarar våra kaplanstjänster och ceremonier. Fler kapitel kommer att återges i kommande nummer av Freedom. Vi vill fortsätta att förse våra läsare med svar på deras frågor om Scientologi.Inom kyrkorna har man i alla tider bistått och väglett sina församlingsmedlemmar när de haft det svårt. Faktum är att kyrkor, utöver sin strikt andliga verksamhet, traditionellt har sett det som sin uppgift att lindra det jordiska lidandets börda, att hjälpa varhelst hjälp behövs och att ge män och kvinnor deras värdighet åter vid livets stora vändpunkter.

Inom Scientologin har pastorer alltid stöttat dem som har det svårt och väglett och bistått människor, oavsett om vederbörande är medlem i församlingen eller inte. Det går faktiskt inte att verka som pastor i Scientologi-kyrkan om man inte först och främst drivs av en inre önskan att hjälpa människor - vare sig det handlar om att göra något för stunden eller hjälpa människor att komma vidare på Bron. Men till skillnad från präster i andra religioner kan en pastor i Scientologi-kyrkan ge en person mer än omtanke och omvårdnad.

En Scientologipastor är specialutbildad i att använda Scientologi-tekniker som kan lösa varje typ av problem man stöter på, hur omöjlig situationen än kan synas för personen i fråga.

Pastorstjänster är viktiga för alla religioner, men för medlemmar i Scientologin har de en speciell betydelse -genom att hjälpa andra, bidrar de till att uppnå Scientologins mål: att göra världen till en bättre plats för alla.

Kyrkans ceremonier


En pastor inom Scientologi är specialutbildad i att använda tekniken som kan lösa varje typ av problem man stöter på, hur omöjlig situationen än kan synas för personen i fråga
 

Många ceremonier och tjänster som Scientologipastorer förrättar är desamma som för präster i andra kyrkor. Varje söndag håller kyrkans kaplan, eller någon annan pastor, en betraktelse som vem som helst kan närvara vid, även de som inte är medlemmar i församlingen. Vid denna betraktelse talar kaplanen om något ämne som har anknytning till någon av Scientologins centrala principer och hur man kan använda det i sitt dagliga liv Typiska ämnen som behandlas kan vara människan som andlig varelse, de åtta dynamikerna, Scientologins axiom eller kanske kyrkans trosbekännelse.

Söndagsbetraktelsen är viktig när det gäller att stärka församlingens andliga engagemang, men det är också en stund där även den som inte är scientolog kan finna hopp om ett bättre liv - alla är välkomna.

Scientologi-församlingar firar även bröllop och dop med kyrkans egna ceremonier, och tar genom begravningsakten farväl av den som gått bort. Det är vanligt att kaplanen håller dessa ceremonier, men vilken prästvigd Scientologipastor som helst kan förrätta dem. Scientologer finner att Scientologi-tjänster, som vänder sig till anden i enlighet med religionens lära, mycket väl passar deras behov och att de skänker dessa högtidsdagar en särskild prägel.

Kaplantjänster

[image]
Scientologins äktenskapsvägledning hjälper till att skapa en atmosfär av uppriktighet och öppen kommunikation mellan äktenskapspartners. Med hjälp av pastorn, som aldrig säger åt paret vad de ska tycka om sin situation, upptäcker de själva orsakerna till missämjan och löser den.

Kaplanen hjälper även församlingsmedlemmar på ett mer personligt plan. Det är ett välkänt faktum i en Scientologi-församling att man alltid kan vända sig till kaplanen för att få råd och vägledning om man har problem eller svårigheter som kan utgöra ett hinder för ens framsteg uppför Bron, eller om man inte har någon annan att vända sig till.

Denna hjälp kan ta sig många uttryck.

Ett gift par, till exempel, som har problem i sitt äktenskap och finner att detta påverkar deras framsteg i auditering och utbildning negativt, kan vända sig till kaplanen för att få hjälp att reda ut sina problem. En kaplan är utbildad att ge Scientologi-äktenskapsvägledning, vilket är en exakt metod som används för att lösa äktenskapliga problem. Den är avsedd att finna och lösa orsaken till alla sådana svårigheter: överträdelser mot den moralkodex som makarna tidigare hade enats om, överträdelser som nu hämmar deras kommunikation. Men Scientologi-äktenskapsvägledning åstadkommer mer än att återupprätta kommunikationen mellan makar, den får också affiniteten och verkligheten att blomma upp på nytt. Med hjälp av dessa metoder har kaplaner och andra Scientologi-pastorer framgångsrikt räddat tusentals äktenskap.

En kaplan räddar inte bara äktenskap, utan anlitas ofta för att hjälpa barn - som en del av sin större strävan att återupprätta familjegemenskapen. Han kan göra detta på flera olika sätt.

Skolelever som brottas med studieproblem kan lösa dessa genom att använda L. Ron Hubbards studieteknologi. Och en elev som inte kan samsas med sina kamrater kan snabbt komma tillrätta med detta genom kommunikationsfärdigheter som han lär sig på en kurs som är speciellt utformad för barn.

Ett sjukt eller skadat barn, tom ett spädbarn, kan erhålla assister - tekniker som har utvecklats av L. Ron Hubbard för att lindra den andliga aspekten av fysisk smärta, chocktillstånd eller känslomässiga trauman. En assist kan användas för att hjälpa människor i alla åldrar och bygger på principen att man mentalt eller andligen tenderar att undvika ett skadat område. Endast genom att återupprätta kommunikationen med detta område kan man föra in den andliga faktorn i helandet och på så vis. avsevärt påskynda läkningsprocessen. Assister används för att lindra påfrestning och fysisk värk och smärta, eller för orientera en förvirrad eller upprörd person i hans eller hennes nuvarande omgivning.

Med dessa metoder och mer därtill är kaplanen väl rustad att ge råd till föräldrar och hjälpa deras barn att växa upp till ett liv av lycka, självkänsla och kompetens.

Det finns naturligtvis många problem i livet som kan skapa sådana svårigheter att en persons andliga framsteg hejdas. Man kan till exempel bli arbetslös, drabbas av oväntade ekonomiska problem eller mista någon man håller av. Kaplanen finns till hands för att hjälpa den som råkar ut för sådana situationer.

Under söndagsandakten berättar pastorn om Scientologi principer och hur de kan tillämpas i dagliga livet. Dessa tjänster i Scientologi-kyrkorna gör mycket för att vitalisera det religiösa engagemanget hos scientologer, de ger också hopp om ett bättre liv för icke scientologer som alltid är välkomna att delta.

Oavsett om man som scientolog är aktiv på Bron eller inte och oavsett vilka ekonomiska omständigheter man befinner sig i, kan man förlita sig på att kaplanen hjälper till. I nära samarbete med andra lokala scientologer eller kyrkans Gratis-Scientologi-center, eller genom att använda sina egna auditeringsfärdigheter, ser kaplanen till att den som behöver det får assister eller annan auditering. Alternativt kan kaplanen rekommendera en bok av L. Ron Hubbard eller en livsförbättringskurs eller externkurs för vidare vägledning. Många gånger kan det räcka med att han helt enkelt lyssnar, förstår och bekräftar den som har det svårt, för att personen ska repa nytt mod och få kraft att börja återhämta sig.

Kaplanen fungerar även som en “sista tillflyktsort” om en scientolog har stött på problem i samband med någon religiös tjänst inom kyrkan. Kaplanen är därför alltid uppmärksam på de sällsynta fall där en person har tagit del av en Scientologi-tjänst som han eller hon inte är nöjd med. Detta beror utan undantag på att tjänsten inte förrättades korrekt. I sådana fall arrangerar kaplanen att personen får auditering, antingen av honom själv eller av någon annan. Genom att tillämpa teknologin i strikt överensstämmelse med kyrkans skrifter kan kaplanen hjälpa personen och föra honom tillbaka på vägen till andlig frihet.

Kaplanen hjälper även scientologer som är inblandade i tvister, meningsskiljaktigheter eller missuppfattningar med att lösa problem, genom tillämpning av religiösa Scientologi-principer inom ramen för kyrkans rättssystem.

Andra pastorstjänster

Kaplanen är bara en av flera pastorer bland personalen i lokala kyrkor som tillhandahåller livsviktiga tjänster till scientologer. Vissa prästvigda Scientologi-pastorer är högt utbildade i Scientologins teknologi för tex förrättande av bikt. De mottar bikter från varje församlingsmedlem som har gjort sig skyldig till någon moralisk överträdelse och som vill ta ansvar för sitt tidigare handlande och rätta till det. De har också befogenhet att ge andlig förlåtelse till den som ärligt och uppriktigt avlägger en bikt. När en sådan förlåtelse ges, åstadkommer det ofta anmärkningsvärda resultat - personens önskan att göra framsteg på Bron vitaliseras, men inte bara det, hela hans liv ter sig mycket ljusare. Resultatet kan sålunda bli ett verkligt andligt återuppvaknande.

Det finns en annan person bland kyrkans personal som kan spela en viktig roll för scientologers andliga liv. Det är den person som ansvarar för kyrkans etik - etikchefen. En av hans huvudfunktioner är att hjälpa församlingsmedlemmar att lösa problem som de stöter på i sina liv och som negativt påverkar deras framsteg på Bron. En utbildad etikchef kan hjälpa till att reda ut områden i livet där personen har andliga problem, vilka kan medföra att han inte får alla de vinster han annars skulle få i sin utbildning och auditering. Etikchefen ger också vägledning till scientologer som besväras av antisociala individer, vars avsikter och handlingar motverkar deras andliga välbefinnande. Som närmare anges i följande kapitel, upptäckte L. Ron Hubbard grunderna för etik och utvecklade många metoder som etikchefen använder för att hjälpa scientologer att leva ett lyckligare och mer etiskt liv - vilket gör dem mer kapabla att uppnå sina andliga mål.

En Scientologi-pastor har en roll som på ett unikt sätt är både traditionell och icke-traditionell. Den traditionella aspekten är att en stor del av en Scientologi-pastors arbete går ut på att hjälpa de svaga, de bedrövade och de som fjärmat sig. Men hans verksamhet stannar inte vid detta, eller vid att visa deltagande och medkänsla, baserat på människokännedom och tro.

Detta är vad som avviker från gängse tradition - han kan göra mycket mer än så. Med hjälp av L. Ron Hubbards teknologi kan han faktiskt förbättra deras livsvillkor.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation